exchange

Zasady przechowywania reguł w Exchange 2013.

Domyślnie w Office 365 limit przechowywania reguł na serwerze Exchange 2013 to 32 lub 64kb.

Często zdarza się, że w przypadku posiadania dużej ilości reguł nie są one wykonywane lub nie można dodawać nowych.

Prostym rozwiązaniem jest zwiększenie quoty dla reguł wiadomości w Exchange 2013.

Wprowadź następujące komendy w PowerShell, aby zalogować się do usługi Office 365.

$ LiveCred = Get-Credential

Wpisz nazwę użytkownika i hasło administratora.

Po poprawnym zalogowaniu się, należy wykonać poniższe polecenia

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection

Import-PSSession $ session

Aby sprawdzić obecny przydział quoty dla danego użytkownika:

Get-Mailbox [email protected] |FL displayname, rulesquota

Ustawienie, zwiększenie quoty do 256kb (maksimum)

Set-Mailbox [email protected] -RulesQuota : 256kb